Reducció de danys


És un espai habilitat per al consum de substàncies estupefaents on facilitem el material higiènic necessari per a un consum responsable, sempre amb les prioritats de minimitzar els riscos associats al consum per via de la venopunció i la inhalació, i així prevenir el contagi de malalties infeccioses. Des del recurs, es forma i capacita els usuaris perquè actuïn en cas que es trobin en una situació de risc fora del centre.

A qui va adreçat?

És un programa per a persones toxicòmanes en consum actiu.

Què fem?

El Centre de Reducció de Danys s’adreça a persones consumidores de drogues. L’objectiu és reduir al màxim els problemes per a la salut física i psicosocial d’aquestes persones i motivar i facilitar-los l’accés al tractament. Es dota d’un espai de venopunció i inhalació sota la supervisió de personal sanitari.

Quins serveis oferim?

  • Atenció sociosanitària. Oferim un espai sanitari coordinat per un tècnic sanitari des d’on es porta a terme el programa de vacunes, les proves del VIH, VHC, tuberculosi, embaràs, etc. El responsable sanitari vetlla perquè les persones que venen al centre puguin millorar la seva qualitat de vida i no pateixin un deteriorament.
  • Atenció social. Assessorament, orientació i informació sobre els diferents serveis i/o recursos existents a la ciutat per a persones en consum actiu. Si algú vol començar un procés de millora, desintoxicació i recuperació, es fan les derivacions adients en cada cas i s’acompanya l’usuari a l’especialista en toxicomanies que es troba al Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS). Des d’Arrels Reducció de Danys, intentem facilitar, en la mesura que ens és possible, l’accés a la xarxa social normalitzada.
  • Programa Intercanvi de Xeringues (PIX). L’objectiu principal és prevenir les infeccions per VIH (virus de la immunodeficiència humana), VHB i VHC (virus de l’hepatitis B i de l’hepatitis C, respectivament) associades als hàbits de consum injectat de drogues. Els usuaris porten les xeringues utilitzades i se’ls canvia per material nou.