Voluntat solidària

Què és una herència?

Conjunt de béns, drets i obligacions que després de la mort d’una persona es transmet als seus successors. Dividit segons la legítima i lliure disposició. Legitima: És la part que el testador no pot disposar lliurement. Li correspon un 25% del valor total del patrimoni als hereus, fills i/o nets. Lliure disposició: Es la part que el testador pot disposar lliurement a qualsevol persona física o jurídica.

Llegat o herència?

El llegat és l’assignació a una persona física o jurídica de un o varis béns o drets. Aquests es separen de la herència i no són objecte de repartiment entre els hereus. La concessió es fa mitjançant testament i sense perjudici la legítima dels hereus. Es pot designar a una entitat entre els seus hereus o deixar un llegat d’un bé o dret en concret.

I si no faig testament?

En aquest cas, quan una persona mor sense haver fet testament, s’obre la successió interessada, per la qual s’assignen en l’ordre que estableix la llei els legítims hereus.

Quin cost té fer testament?

El cost mitja de realitzar un testament són uns 40€.

Com puc fer hereva a Arrels Sant Ignasi?

Depenent de si vols fer hereu o deixar un llegat, i de les circumstàncies personals de cadascú:

  1. Si no hi ha hereus, pots fer Arrels Sant Ignasi, hereva universal de tots els teus béns i drets. Si vols deixar els teus béns i drets a més d’una persona, pots fer Arrels Sant Ignasi, cohereva, indicant al testament el percentatge per cada persona i/o entitat. També pots deixar un llegat concret a Arrels Sant Ignasi (una quantitat de diners, propietat immobiliària, obra d’art, etc.)
  2. En cas de tenir legítims hereus, pots fer que la part de lliure disposició sigui per Arrels Sant Ignasi i/o ho comparteixi amb altres hereus i/o entitats. També podràs deixar un llegat per Arrels Sant Ignasi.

Sempre que així sigui, ho hauràs d’indicar al testament, per tant davant de notari, indicant, les següents dades: FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE LOIOLA amb NIF: G25323148 amb domicili social a Pl. Espanya, 4. 25002. Lleida.

Perquè deixar una herència o llegat a Arrels Sant Ignasi?

La teva aportació ajudarà a que l’entitat segueix treballant per les persones més vulnerables de la ciutat, i d’aquesta manera donar continuïtat amb el teu compromís social, essent un impuls per arribar a més persones.

Com saber que el llegat o herència són entregats a Arrels Sant Ignasi?

Si has fer testament i som beneficiaris d’aquest, la notaria té l’obligació de comunicar-ho. Però, si ens ho vols comunicar, pots trucar-nos al 973 289 000 o escriure’ns a info@arrelssantignasi.cat