Acolliment incondicional: La prioritat no és pas l’èxit, sinó l’acolliment de les persones. Els èxits possibles es generen a partir de la qualitat d’un acolliment humà i intel·ligent. Aquests “èxits” tenen a veure amb els avenços interns de la gent que volem atendre segons el “sostre” que cadascú pot i vol arribar. Aquest “sostre” sovint no coincideix amb el que l’interventor educatiu hauria previst o pensat i, sobretot, sovint no coincideix amb la idea d’èxit que espera la societat. En tot cas es tracta d’autèntics avenços que cal aprendre a reconèixer, valorar, estimar i admirar.

Personalització: Cadascú és diferent, únic i irrepetible. Les característiques comunes dels usuaris no han d’esborrar el caràcter personalitzador de les intervencions educatives.

Opció per als més necessitats: La subsidiarietat de la nostra tasca s’aplica en relació a les persones més necessitades i amb menys recursos. Allà on sembla que la nostra societat no dóna la resposta pertinent, és on la nostra entitat s’hi ha d’anar acostant, intentant posar els mitjans, programes i recursos necessaris.

Atenció Integral: Les nostres intervencions treballen de manera multidimensional per les persones que atenem: familiars, relacionals, laborals, materials, etc. Es tracta, doncs, d’un abordatge global i general per fer més efectiva la recuperació integral de la persona.

Dinamisme evolutiu: En l’acció positiva cap als usuaris cal obrir un procés que porti progrés, sobretot pel que fa als mecanismes més interns de la persona. Per tal que això sigui possible, l’entitat procurarà aportar-los els recursos i possibilitats més adients. El dinamisme procés-progrés es temporalitzarà pedagògicament.

Referent permanent: L’entitat ha de representar un referent permanent per als nostres usuaris, sigui quin sigui l’estadi en què es trobin. En aquest sentit ens caldrà anar generant tants recursos com demani la realitat, i ens siguin possibles.

Els nostres programes socials se situaran en forma esglaonada, de manera que les persones ateses tinguin consciència que, juntament amb nosaltres, podran anar avançant en la línia del procés-progrés, i que mai no se sentiran abandonats a pesar de recaigudes o d’altres circumstàncies. En el seu camí cap a darrera també podran trobar la relació d’ajuda pertinent i podran tornar a començar.

Voluntariat: L’entitat vol dur a terme la seva acció a través de la coordinació entre professionals i voluntaris. L’opció pel voluntariat és clau: és gràcies als voluntaris i voluntàries que l’entitat pot aportar un “plus” de qualitat que permet anar més enllà de l’imprescindible i oferir més temps i atenció als usuaris.

Treball en xarxa: L’entitat s’adona de la pròpia petitesa davant de la magnitud del problema de la pobresa. Intentarà portar endavant el seu servei tot sumant forces amb altres institucions públiques o privades que tinguin finalitats afins o complementàries.

Reinserció: El recorregut i l’objectiu final de la nostra aposta educativa és el de la reinserció o/i inclusió crítica en la “normalitat social “, tenint present que la “normalitat” no sempre suposa els posicionaments més correctes i saludables.